Partnerite ja lähedaste tagasiside

Südamekodude lähedaste ja partnerite seas viidi oktoobris ja novembris 2021.a läbi küsitlemine. Tagasisidestamise eesmärgiks oli koguda infot selle kohta, kuidas partnerid ja lähedased on Südamekodudega koostööga rahul ning millised oleksid võimalikud parendusvaldkonnad, et suudaksime oma klientidele pakkuda kvaliteetset teenust. 

Vastuseid saime kokku 137 vastajalt. Vastajate seas oli kõige rohkem klientide lähedasi (86%), kuid oma vastused saatsid ka omavalitsused/ linnavalitsused, toodete ja teenuste tarnijad, riigiasutused ning sotsiaalteenuse osutaja.

Saime teada, et senise koostööga on rahul 67% vastajatest ja pigem rahul 30%. Hinnatakse head infovahetust ning suhtlust ja head tööd tegevaid töötajaid. Parendusvaldkondadena toodi välja, et pandeemia ajal võiks olla tagatud rohkem suhtlust eakatega veebilahenduste kaudu, vaba aja tegevusi ja suhtlust klientidega võiks olla rohkem ning kuigi infolevikuga ollakse rahul, siis soovitakse siiski rohkem regulaarset infot nii eakate terviseseisundi kui ka heaolu kohta. Lisaks soovitatakse kohandada koridore, et eakad saaks käepidemete abil rohkem iseseisvalt liikuda, vaheldusrikkamat menüüd ning loomade külastusi.

Järgnevalt ülevaade teenuse kvaliteedi erinevate aspektidega rahulolu osas (siit on välja jäetud nende vastused, kellel puudub antud väite/ aspekti osas kokkupuude):

Väide/ kvaliteedi aspekt Hinnang „olen nõus“ ja „pigem nõus“ kokku
Teenus on kvaliteetne 96% vastajatest
Teenuse hinna ja kvaliteedi suhe on hästi paigas 87% vastajatest
Teenus asub sobilikus asukohas 93% vastajatest
Töötajad on kompetentsed 96% vastajatest
Eakad on teenusel hästi hooldatud 97% vastajatest
Eakad tunnevad end teenusel olles koduselt 90% vastajatest
Eakatele pakutav toit on maitsev 88% vastajatest
Soovitaksin julgesti Südamekodude teenust ka tuttavale, kes vajab eakate hoolduse teenust 95% vastajatest

Olgugi, et saime väga palju kiitust ja positiivset tagasisidet, on meie jaoks samaväärselt olulised just kriitilisemad noodid ja parendusettepanekud, et luua sellist teenust, mida meie eakad ootavad ja soovivad. 

Oleme väga tänulik meile antud tagasiside eest ja võtame soovitusi arvesse edasises töös. Samuti küsime tagasisidet oma töötajatelt ja ka eakatelt. Ikka selleks, et meie memmede ja taatide vanaduspõlv oleks mugav ja nauditav.

Teie Südamekodud