Südamekodude klientide tagasiside

Klientide rahulolu ja tagasiside küsitluse eesmärgiks oli koguda tagasisidet, et osata Südamekodude teenuseid elanike vajadustele sobivamaks ning meelepärasemaks muuta. Südamekodu eakad kliendid on hooldusteenusega rahul (92% vastajatest). Ka erinevate teenuse aspektidega ollakse rahul.
Kliendid hindavad, et:

Väide/ kvaliteedi aspekt Hinnangu “jah” andnute osakaal
 Töötajad austavad nende privaatsust 92% vastajatest
Tunnevad ennast töötajate seltsis turvaliselt 93% vastajatest
Tunnevad turvaliselt end ka üksi olles 91% vastajatest
Nad saavad abi ja teenuseid, mida vajavad 93% vastajatest
Nad on rahul hooldusega 97% vastajatest
 Pakutav toit maitseb neile 81% vastajatest
Söögiajad on sobilikud 96% vastajatest
On rahul sellega, et saab valida, millal ärkab või läheb magama 86% vastajatest
On rahul sellega, et saab ise oma vaba aja sisustamise osas otsustada 87% vastajatest
On nõus, et neid koheldakse Südamekodus austusega 90% vastajatest
On nõus, et Südamekodude töötajad on sõbralikud 92% vastajatest
Nad saavad Südamekodus tegeleda asjadega, mis hoiavad neid vaimselt aktiivsena 79% vastajatest

Eakate vastustest joonistus ka selgelt välja, et koroonaperiood on olnud raske just vaba aja tegevuste vähesuse ning lähedastega kohtumiste piiratuse tõttu. Ka soovitakse, et töötajatel oleks nende jaoks rohkem aega, et suhelda ja maailma asju arutada. On mitmeid kliente, kellel ei ole lähedasi, kes neid külastaksid ja see teeb neid kurvaks. Õnneks käib paljudes Südamekodu üksustes hingehoidja, kes vestleb inimestega.

Puudust tuntakse oma kodust, heast tervisest, sõpradest, perest ning rohkematest tegevustest. Kõige olulisemaks peetakse vaikust ja rahu, sõbralikku personali, et ei pea üksi olema ning  et on koht, kus olla. Rõõmu pakuvad hoolivad inimesed, mõnus keskkond, lõbus seltskond, koolilaste esinemised, õues liikumine ning korras tervis.

Lihula erihoolekandeteenuse klientide tagasiside oli väga personaalne. Kliendid on teenuse erinevate aspektidega väga rahul. Sisulisemad kommentaarid toodi välja nimeliselt (nt x töötaja väga meeldib) ning väga konkreetselt. Nt ei ole üks klient rahul, et tal ei lubata poodi minna, kui tal raha ei ole. Ka tunneb üks klient puudust oma telefonist. Oluliseks peetakse seda, et on koht, kus olla ja turvalisust. Rõõmu pakuvad tegevused, kirikus käimine ning rahulik olemine.

Tagasisidestamise tulemused pakuvad Südamekodudele võimaluse parimate praktikate jagamiseks erinevate Südamekodu üksuste vahel- see, mis töötab hästi ühes üksuses, võiks töötada hästi ka teises.

Lisaks sellele, et saime teada, kuidas on meie kliendid rahul teenuse, töötajate ning eluoluga Südamekodudes, kogusime tagasisidestamise käigus väga palju ettepanekuid teenuse paremaks muutmiseks. Vaid seeläbi saame aitame inimestel hoida väärikust ja elurõõmu.

Metoodika ja üldinfo

Klientidelt tagasiside küsimiseks kasutatud küsimustik põhineb InterRAI subjektiivse rahulolu küsimustikul. Küsitlemist aitasid läbi viia Külaliikumine Kodukant vabatahtlikud ning ka Südamekodude praktikandid perioodil detsember 2021- aprill 2022. Väliste küsitlejate valimine oli tingitud sellest, et pakkuda eakatele võimalus avatud ja erapooletuteks vastusteks.

Lihula Südamekodu päevakeskuse ja ööpäevaringse erihoolekandeteenuse psüühilise erivajadusega ja vaimupuudega inimesele viis küsitlemise läbi praktikant kevadel 2022.

Küsitlejatele oli koostatud ka küsitlemise juhis, et tagada klientide viisakas ja sõbralik kohtlemine.

Klientide tagasisidet küsiti järgmiste valdkondade kohta:

 1. Privaatsus
 2. Toit ja söögiajad
 3. Turvalisus
 4. Mugavus ja heaolu
 5. Igapäevaste otsuste tegemine
 6. Lugupidamine/ austus
 7. Töötajate reageerimine
 8. Töötajate- klientide sidusus ja info liikumine
 9. Võimalused tegevusteks
 10. Muud vabavastustega küsimused rahulolu kohta.

Küsitlemises osalesid 7 Südamekodu üksust: Kunda, Piigaste, Lihula (eakad), Käru, Värska, Saaremaa, Järve. Kokku oli vastuseid 171 eakalt kliendilt. Lihula erihoolekandeteenuse klientidest vastas 10 inimest ja see tagasiside analüüsiti eraldi. Kliendikohtade koguarvust moodustas vastajate osakaal üksuste kaupa 22-63%.

Vastamine oli klientidele vabatahtlik.

Kliendid meist:

"Kõik on hea, mis meil siin ette nähtud. Toidud on head, pühad peeti kenasti."

"Siin on kõik eluks vajalik, mis muudab olemise koduks."

"Kõik on öeldud, niimoodi võite jätkata, mul on kõik hästi siin."

"Olen kollektiivist ja kohalikest inimestest vaimustuses."

"Töötajad pakuvad rõõmu, mõnda kohe ootan."

Südamekodude töötajate tagasiside

Töötajate rahulolu ja tagasiside küsitlemine toimus 2021.a lõpus. Küsitlemise eesmärgiks oli saada infot töötajate rahulolu, võimalike tööga seotud valdkondade parenduskohtade ning ettevõtte tugevuste ning kitsaskohtade kohta töötajate vaatest.

Südamekodude töötajate rahulolu-uuring keskendus järgmistele rahuloluga seotud aspektidele:

 1. Minu töö ja töökorraldus
 2. Tööalane areng
 3. Töötasu ja hüved
 4. Juhtimine (kodu juhtimine ja üldjuhtimine grupi tasandil)
 5. Koostöö
 6. Info liikumine
 7. Töökeskkond ja töövahendid
 8. Südamekodud kui tööandja/organisatsioon

Kokku esitati 62 väidet ning lisaks veel vabavastustega küsimusi, et teada, mis töötajatele korda läheb ning mis võiks olla paremini. Töötajad said hinnata esitatud väiteid märkides hinnanguna 1-4, kusjuures 1= ei ole nõus; 2=pigem ei ole nõus; 3=pigem olen nõus; 4=olen nõus.

Tagasisidestamises osalesid tol hetkel tegutsevad üksused- Kunda, Piigaste, Lihula, Käru, Värska ja Saaremaa. Kokku saime vastused 118 töötajalt ehk 73% kõikidest töötajatest.

Mõningad tulemused skaalal 1-4:

Väide/ kvaliteedi aspekt Keskmine hinnang skaalal 1-4
Töötajatele on väga sobilik Südamekodude tööaja korraldus 3,7
Nad tunnevad, et neil on oma tööks piisavad teadmised ja oskused 3,3
Neil on võimalus osaleda enesearendamiseks vajalikel tööalastel koolitustel, seminaridel, üritustel, lähetustel 3,5
Tunnevad, et saavad oma juhilt tööks vajalikku teavet ning tuge 3,5
Tunnevad, et nende juht tunnustab ja kiidab neid hea töö eest 3,3
Tuntakse, et kolleegidega koostöö sujub ja et oma ideedega saadakse panustada Südamekodu arengusse 3,3
Tööriiete ja töövahenditega ollakse rahul 3,7
Töötajad on uhked, et töötavad Südamekodus 3,5

Töö hooldekodus on suurt pühendumust nõudev ja seepärast on ka loomulik, et eeldatakse suuremat töötasu. Töötasuga seotud küsimustele olid ainsana hinnangud alla 2 ehk vastajad ei ole nõus väitega „Minu töötasu vastab minu koormusele, panusele“. Samas ollakse rahul muude soodustuste ja hüvedega, mis tööl on (nt tasuta toit, ühisüritused, tähtpäevade tähistamine, paindlikkus töögraafikute, koostamisel, supervisioonil osalemise võimalus) (keskmine hinnang 3,3).

Töötajad peavad Südamekodus töötamisel oluliseks meeskonda ja häid suhteid kolleegidega, lisaks eakate heaolu ja rahulolu. Paljude jaoks on oluline kodu lähedal töötamise võimalus ning graafikuga töö. Ettepanekutena on välja toodud ootus suuremale töötasule, ergonoomiliste töövahendite vajadus, ühise vaba aja veetmise võimaluste loomist ning rohkem koolitusi.

Tagasiside analüüsisime ka iga Südamekodu kaupa individuaalselt, seega saab igas üksused teha arendustegevusi vastavalt töötajate tagasisidele. Kuna töötajate panus teenuse kvaliteedi parendamisse on meie jaoks oluline, siis ka uues strateegias (2022-2025) keskendume sellele.

Tagasisidest lähtuvalt saab juhtkond teha vajalikke otsuseid ja valikuid, et töötingimused Südamekodudes oleksid paremad.

Töötajad meist:

"Mulle meeldib töö, mida teen. Saan piisavalt palju ise vabalt õppida ja areneda. Saan eksida ja teha vigu. Keegi ei piira liigselt ega kirjuta ette, mis ja kuidas. Saan olla väikese mõtte suureks kasvamise juures."

"Kõige olulisem on, et saan aidata neid, kes meie hoolitsust ja abi kõige rohkem vajavad."

"Kõige olulisem on olla parem inimene ning anda endast parim töötamisel ühtse eesmärgi nimel (kvaliteetne hooldus)."

"Kõige olulisem on hea kollektiiv ja lahedad vanurid."

Partnerite ja lähedaste tagasiside

Südamekodude lähedaste ja partnerite seas viidi oktoobris ja novembris 2021.a läbi küsitlemine. Tagasisidestamise eesmärgiks oli koguda infot selle kohta, kuidas partnerid ja lähedased on Südamekodudega koostööga rahul ning millised oleksid võimalikud parendusvaldkonnad, et suudaksime oma klientidele pakkuda kvaliteetset teenust.

Vastuseid saime kokku 137 vastajalt. Vastajate seas oli kõige rohkem klientide lähedasi (86%), kuid oma vastused saatsid ka omavalitsused/ linnavalitsused, toodete ja teenuste tarnijad, riigiasutused ning sotsiaalteenuse osutaja.

Saime teada, et senise koostööga on rahul 67% vastajatest ja pigem rahul 30%. Hinnatakse head infovahetust ning suhtlust ja head tööd tegevaid töötajaid. Parendusvaldkondadena toodi välja, et pandeemia ajal võiks olla tagatud rohkem suhtlust eakatega veebilahenduste kaudu, vaba aja tegevusi ja suhtlust klientidega võiks olla rohkem ning kuigi infolevikuga ollakse rahul, siis soovitakse siiski rohkem regulaarset infot nii eakate terviseseisundi kui ka heaolu kohta. Lisaks soovitatakse kohandada koridore, et eakad saaks käepidemete abil rohkem iseseisvalt liikuda, vaheldusrikkamat menüüd ning loomade külastusi.

Järgnevalt ülevaade teenuse kvaliteedi erinevate aspektidega rahulolu osas (siit on välja jäetud nende vastused, kellel puudub antud väite/ aspekti osas kokkupuude):

Väide/ kvaliteedi aspekt Hinnang „olen nõus“ ja „pigem nõus“ kokku
Teenus on kvaliteetne 96% vastajatest
Teenuse hinna ja kvaliteedi suhe on hästi paigas 87% vastajatest
Teenus asub sobilikus asukohas 93% vastajatest
Töötajad on kompetentsed 96% vastajatest
Eakad on teenusel hästi hooldatud 97% vastajatest
Eakad tunnevad end teenusel olles koduselt 90% vastajatest
Eakatele pakutav toit on maitsev 88% vastajatest
Soovitaksin julgesti Südamekodude teenust ka tuttavale, kes vajab eakate hoolduse teenust 95% vastajatest

Olgugi, et saime väga palju kiitust ja positiivset tagasisidet, on meie jaoks samaväärselt olulised just kriitilisemad noodid ja parendusettepanekud, et luua sellist teenust, mida meie eakad ootavad ja soovivad. 

Oleme väga tänulik meile antud tagasiside eest ja võtame soovitusi arvesse edasises töös. Samuti küsime tagasisidet oma töötajatelt ja ka eakatelt. Ikka selleks, et meie memmede ja taatide vanaduspõlv oleks mugav ja nauditav.