Külastuskord

  1. Külastada saab ainult vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud kliente.
  2. Külastaja on kohustatud hooldaja nõudmisel esitama koroonapassi. Negatiivse koroonatesti tulemuse tõendamiseks peab olema test tehtud 72 tunni sees.
  3. Külastamise aeg lepitakse eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel.
  4. Külastaja täidab tervisedeklaratsiooni, milles kinnitab, et ta on terve.
  5. Külastaja on kohustatud kandma kaitsemaski ja tegema käte antiseptika.
  6. Siseruumides saab samal ajal külastada vaid ühte klienti, korraga üldjuhul vaid 2 külalist.
  7. Õuealal võib korraga olla rohkem külastusi, ühel kliendil saab külas olla ainult üks seltskond.
  8. Siseruumides on kohtumise ajaline piirang 45 minutit, õues kohtumistel aega ei piirata, kuid tuleb arvestada hooldekodu töökorraldusega.
  9. Eriolukorras, nt kliendi tervisest tulenevalt, on hooldajal õigus teha ühekordseid erikokkuleppeid.

Loobu külastusest, kui oled ootamatult haigestunud või sattunud kontakti koroonaviiruse kandjaga. Palume vältida otsest lähikontakti, sh kätlemist ja kallistamist.

Hoiame koos meile kallite inimeste tervist