SÜDAMEKODUD

HOOLDEKODU KÜLASTUSKORD

  1. Külastada saab ainult vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud kliente.
  2. Külastamise aeg lepitakse kokku telefoni või e-kirja teel.
  3. Külastamine toimub üldjuhul õuealal.
  4. Korraga saab külastada vaid ühte klienti.
  5. Ühel kliendil saab korraga olla kuni 2 külalist.
  6. Külastuse kestus on kuni 30 minutit.
  7. Külastaja on kohustatud kandma kirurgilist kaitsemaski.
  8. Külastajatel ei tohi olla hingamisteede infektsiooni haigustunnuseid ja nad ei tohi olla COVID-19 haigestunu lähikontaktsed. Selle kinnitamiseks palume külastajal täita tervisedeklaratsiooni. 
  9. Otsest lähikontakti (sh kätlemist või kallistamist) palume vältida. Külastajatel tuleb rangelt pidada kinni käte- ja hingamisteede hügieenist.
  10. Hooldekodu juhatajal on õigus teha erandeid külastamise piirangute osas mh erandlikel asjaoludel (näiteks kliendi tervisliku seisundi olulisel halvenemisel).