Külastuskord

  • Külastamise täpne aeg lepitakse eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel.
  • Majja sisenedes on külastaja kohustatud kandma kaitsemaski ja tegema käte antiseptika.
  • Siseruumides on soovitav jälgida, et külastajaid ei oleks rohkem kui kahel kliendil korraga, üldjuhul ühel kliendil vaid 2 külalist.
  • Õuealal võib korraga olla rohkem külastusi ja külalisi.
  • Siseruumides on kohtumise ajaline piirang 45 minutit, õues kohtumistel aega ei piirata, kuid tuleb arvestada hooldekodu töökorraldusega.
  • Eriolukorras, nt kliendi tervisest tulenevalt, on hooldajal õigus teha ühekordseid erikokkuleppeid või seada täiendavaid piiranguid.

Loobu külastusest, kui oled ootamatult haigestunud või sattunud kontakti koroonaviiruse kandjaga. Palume vältida otsest lähikontakti, sh kätlemist ja kallistamist.

Hoiame koos meile kallite inimeste tervist