Toetatud projektid

Projekti nimi Südamekodude eesmärk Programmi kirjeldus
Teenuse juhtimise tööriistakasti täiendamine parima
hooldusteenuse loomiseks
Südamekodude väärtuseks on uuenduslikkus ja areng. Oleme õppiv organisatsioon ja soovime ajaga kaasas käia. Meie
klientide ja töötajate heaolu on meile kõige olulisem. Selleks, et klientide eest paremini hoolt kanda, peavad meil olema
kompetentsed töötajad. Läbi projekti tegevuste soovime pakkuda võimalust hooldusjuhtide ja õdede tööalase tööriistakasti
täiendamiseks ning meeskonnatunde tekkimiseks. Läbi selle saame tagada head teenust klientidele, et tagada neile
väärikas vanaduspõlv. 

Eesmärgid:

1. Õpirändel osalevad töötajad on täiendanud oma tööalast tööriistakasti, et osata pakkuda parimat teenust klientidele.
2. Õpirändel osalevatest töötajatest on kasvanud üksteist toetav meeskond.
Peame ka väga oluliseks üksteiselt õppimist, koos reisimisest ja ajaveetmisest tekkivat sünergiat inimeste vahel,
inspiratsiooni saamist teise kultuuriruumi sarnase teenuse külastamisest ning rahvusvahelise koostöövõrgustiku tekkimist.

Esmaseks tulemuseks on 3 toimunud õpirännet. Õpirännete käigus saavad osalejad uusi mõtteid, kogemusi ja teadmisi,
kuidas oma töötajaid juhendada, tööd paremini korraldada ja teenust arendada. Sh nt eakatele teenuse osutamise parimate
metoodikate kohta, erinevate kasutatavate digitaalsete võimaluste kohta, kasutatavate metoodikate ja töömeetodite
kohta. Osalejatest on saanud üksteist toetav meeskond. Läbi nende tulemuste arendame oma teenuseid ja loome paremat
teenust oma eakatele klientidele.

Programmist „Erasmus+“ rahastatavate õpirändetegevuste eesmärk on pakkuda üksikisikutele õppimisvõimalusi ning toetada täiskasvanuharidust pakkuvate asutuste ja muude täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevate organisatsioonide rahvusvahelistumist ja institutsionaalset arengut.
Projektis osalevad organisatsioonid peaksid oma tegevuses aktiivselt edendama kaasamist ja mitmekesisust, keskkonnasäästlikkust ja digiõpet, kasutades selleks programmi raames pakutavaid sihtotstarbelisi rahastamisvõimalusi, suurendades osalejate teadlikkust, jagades parimat tava ning kavandades oma tegevust asjakohasel viisil.
Väärika ja elurõõmsa vanaduspõlve loomine Südamekodudes väärtustatakse uuenduslikkust, õppimist ning kvaliteeti. Kuna oleme kasvav organisatsioon, siis peame oluliseks, et meie üksustes osutataks sarnase kvaliteediga teenust ning töötaksid inimesed ühtse meeskonnana. Õpiränded olid heaks võimaluseks, et teenuse kvaliteedi arendada ning ühtlustada ning kujundada erinevates Eesti paikades asuvatest töötajatest ühtset meeskonda. Kõike seda selleks, et pakkuda meie eakatele klientidele võimalust väärikaks ning elurõõmsaks elu lõpuks.

Meie projektil oli 2 eesmärki- (1) Südamekodude teenuste kvaliteedi ühtlustamine ja ühtseks meeskonnaks kasvamine ning (2) hooldusteenuse arendamine. Kasutasime töövarjutamise võimalust, et seeläbi õppida teiste kogemustest ning praktikast. Töövarjudeks olid meie Südamekodude juhatajad, kes juhendavad, koolitavad hooldajaid, kes eakatega igapäevaselt töötavad. Lisaks on juhatajad vastutajateks hooldusteenuse kvaliteedi ja selle edendamise eest. Läbi juhatajate koolitamise on meil võimalik kõige paremini ka teenuseid arendada. Ka ühtseks meeskonnaks kasvamine on kõige tõhusam, kui omandatakse sarnaseid kogemusi. Läbi lähetuste on selleks parim võimalus. Juhatajate isiklik areng ja arenguvõimaluste avardumine on lisandväärtuseks.
Töövarjutamisi tehti kolmes erinevas riigis, korraga 1 töönädala jooksul. Igas riigis käis 10 Südamekodu üksuse juhatajat töövarjutamas sarnase teenuseosutaja juures.

Malta 30. oktoober – 5. november 2022, vastuvõtja The Chair of Care Home Operators Business Services
Iirimaa, Dublin ja Cork 16. aprill – 22. aprill 2023, vastuvõtja Nursing Homes Ireland
Hispaania, Barcelona 16. oktoober – 22. oktoober 2023, vastuvõtja Associacio Centres Socio- Sanitaris Catolics de Catalyna

Programmist „Erasmus+“ rahastatavate õpirändetegevuste eesmärk on pakkuda üksikisikutele õppimisvõimalusi ning toetada täiskasvanuharidust pakkuvate asutuste ja muude täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevate organisatsioonide rahvusvahelistumist ja institutsionaalset arengut.
Projektis osalevad organisatsioonid peaksid oma tegevuses aktiivselt edendama kaasamist ja mitmekesisust, keskkonnasäästlikkust ja digiõpet, kasutades selleks programmi raames pakutavaid sihtotstarbelisi rahastamisvõimalusi, suurendades osalejate teadlikkust, jagades parimat tava ning kavandades oma tegevust asjakohasel viisil.

Sotsiaalministeerium toetab 2024. aastal hingehoiuteenust seitsmes Südamekodus:

Käru Südamekodu

Paide Südamekodu

Lihula Südamekodu

Merivälja Südamekodu

Pirita Südamekodu

Valkla Südamekodu

Saaremaa Südamekodu

Projekti nimi Projekti eesmärk Projekti kogumaksumus Toetuse summa
Energia varustuskindluse parandamiseks seadme ostmine Lihula Südamekodus minna osaliselt üle fossiilkütuselt taastuvenergia allikale ja suurendada seeläbi varustuskindlust. Taastuvenergia kasutuselevõtuga vähendatakse hoonesse tarnitud elektri kogust.

Projekti tulemusel ostetakse täiskomplektne päikeseelektrijaam (energiaeneraator) 30kW (sisaldab mh päikesepaneele, hübriidinverterit), mis toodab aastas vähemalt 36×890= 32 040 KWh elektrit. Komplekti kuuluv hübriidinverter võimaldab nii akude kui ka generaatoritoite puhul tööd jätkata kui päike paistab. Olemasolevate generaatorite kasutamine on koheselt võimalik. Võimalus on lähitulevikus kasutusele võtta akulahendus. Võimalus on paigaldada päikesepaneele juurde ja minna üle taastuvenergia allikale veelgi suuremas mahus.

Uus elektrilahendus võimaldab suvel sooja vee tegemiseks kasutada kombinatsiooni elekterõhk/vesi soojapumbad ja päikeseenergia ning senine kütteõlil katlamaja lammutada.

25 000 € 7 500 €

Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames

Projekti nimi Projekti kirjeldus Toetuse summa Projekti kestus
Käru Südamekodu köögi rekonstrueerimine  Südamekodud AS vähendas Käru Südamekodus bioloogilisi riske ja tõkestati nakkushaiguste levikut. Renoveeriti amortiseerunud köök koos abiruumidega. 65 000 € 02.10.2022 – 31.12.2023
Valkla Südamekodu välisseinte soojustamine Valkla Südamekodus parandati hoone energiatõhusust. Välisseinte soojustamisega parandati oluliselt soojapidavust hoones ja vähenevad kütmiskulud. 100 000 € 02.10.2022 – 31.12.2023
Valkla Südamekodu kaldteega trepikoda Valkla Südamekodus vähendati bioloogilisi riske ja tõkestati nakkushaiguste levikut. Kahe korruse vahel liikumiseks ehitati trepikotta kaldtee ja majast väljapääs, mis lihtsustab ja muudab ohutumaks söögi toomise osakondadesse ning võimaldab vajadusel ratastooli kasutavatel klientidel majast väljuda ja evakueeruda. Nakkushaiguste leviku perioodil on võimalik jaotada kummalgi korrusel paiknevad osakonnad kaheks eraldi sissekäiguga tsooniks ja võimalik on hoones liikumine ümber korralda. 65 000 € 02.10.2022 – 31.12.2023
Kunda Südamekodu lift Kunda Südamekodus vähendati bioloogilisi riske ja tõkestati nakkushaiguste levikut. Paigaldatud välilifti abil on nüüdsest võimalik liikuda koridore läbimata kiirelt ja mugavalt kahe korruse vahel. Eriti oluline on välilift liikumisraskustega ja voodikesksetele klientidele. 65 000 € 02.10.2022 – 31.12.2023
Lihula Südamekodu hooldusinventar Lihula Südamekodus vähendati bioloogilisi riske ja tõkestati nakkushaiguste levikut. Soetati funktsionaalvoodid, öökapid, tooltõstuk ja bakteritsiidsed lambid. 47 484 € 02.10.2022 – 31.12.2023
Värska Südamekodu hooldusinventar, ruumide remont Värska Südamekodus vähendati bioloogilisi riske ja tõkestati nakkushaiguste levikut. Värskendati fuajeesid ja kliendi tubasid ning saunaruumi. Soetati juurde funktsionaalvoodeid, öökappe ja individuaalseid hooldustarvikuid. 58 000 € 02.10.2022 – 31.12.2023
Järve Südamekodu ruumide remont Järve Südamekodus vähendati bioloogilisi riske ja tõkestati nakkushaiguste levikut. Hoones tehti täiendavad ümberehitused ja ruumide remont, mis võimaldab vähendada nakkusohtu. Vajadusel on majas võimalik isoleerida nakkusohtlikke kliente tagades neile seejuures hügieenitoimingute läbiviimine. 52 000 € 02.10.2022 – 31.12.2023
Pirita Südamekodu hooldusinventar, pesumasin Südamekodud AS vähendas Pirita Südamekodus bioloogilisi riske ja tõkestati nakkushaiguste levikut. Värskendati kliendi tubasid ja soetati funktsionaalvoodid ja voodikappe. Pesu pesemiseks soetati tööstuslik pesumasinakomplekt. 55 670 € 02.10.2022 – 31.12.2023
Lihula Südamekodu ruumide remont ja sisustamine Lihula Südamekodus vähendati bioloogilisi riske ning tõkestati nakkushaiguste levikut. Selleks ehitati osakonda juurde teine duširuum ja uuendati kümnes ruumis põrandad. Hoone esimese korruse aknad vahetati välja avatavate akende vastu. Maja on paremini tuulutatav. Klientide paremaks teenindamiseks soetati funktsionaalvoodid mis ühtlasi lihtsustavad ka hooldekodu töötajate igapäevatööd. 50 000€ 01.09.2021 – 31.08.2023
Saaremaa Südamekodu ruumide kohandamine, sisustamine, elektrienergia tagavaratoite ühenduse väljaehitamine Saaremaa Südamekodus vähendatakse bioloogilisi riske ja tõkestatakse nakkushaiguste levikut. Majja kohandatakse kolmandale korrusele eraldi sööginurk, et hajutada söögisaalis kliente. Paremaks teenindamiseks remonditakse sobivalt ruume ja soetatakse vajalikku inventari klintide paremaks teenindamiseks ja personali töötingimuste parandamiseks. Elektrikatkestuse korral on nüüdsest võimalik maja elektrisüsteem ümber lülitada elektrigeneraatorile tagades asutuse toimimine. 65 000€ 01.09.2021 – 31.08.2023
Kunda Südamekodu automaatse tulekahjusignalisatsiooni kesk-seadme ümberpaigutamine, tuletõkkeuksed, evakuatsioonivalgustus ning personali ja klientide ruumide ümberehitamine. Kunda Südamekodus vähendati bioloogilisi riske ning tõkestati nakkushaiguste levikut. Remonditi klientide ruume ja uuendati personaliruume. Majas vähendati tulekahju ohtu. Nõuetekohane evakuatsioonivalgustus ja tuletõkketsoonid tagavad ohutu evakuatsiooni võimaliku tulekahju korral. Paigutati ümber automaatse tulekahjusignalisatsiooni kesk-seade. Elektrikatkestuse korral on nüüd võimalik maja elektrisüsteem ümber lülitada elektrigeneraatorile tagades asutuse jätkuv toimimine. 51 000€ 01.09.2021 – 31.08.2023
Käru Südamekodule ruumide renoveerimine, inventari soetamine ja külastusmaja rajamine Käru Südamekodus vähendati bioloogilisi riske ning tõkestati nakkushaiguste levikut. Remonditi fuajee, duširuum ja tualett. Külalisega on võimalik privaatselt ja ohutult kohtuda uues külastusmajas. Klientide paremaks teenindamiseks ja töö lihtsustamiseks soetati erinevad hoolduskärud, funktsionaalvoodid, kutsunginupud, UVC lambid, pesemistool ja päästelohistid evakueerimiseks. Elektrikatkestuse korral saab nüüd maja elektrisüsteem ümber lülitada elektrigeneraatorile tagades hooldekodu toimimine. 65 000€ 01.09.2021 – 31.08.2023
Piigaste Südamekodu tuletõkkesein-ja uksed, aiapaviljoni soetamine ja söögisaali uuendamine Piigaste Südamekodus vähendati bioloogilisi riske ning tõkestati nakkushaiguste levikut. Selleks remonditi klientide söögisaal ja uuendati sealset mööblit. Õuealale rajatud aiapaviljoniga loodi võimalus klientidel ja nende külalistel ohutult kohtuda. Majas vähendati tulekahju ohtu luues nõuetekohased evakuatsiooniteed. Elektrikatkestuse korral on nüüd võimalik maja elektrisüsteem ümber lülitada elektrigeneraatorile tagades asutuse toimimine. 52 000€ 01.09.2021 – 31.08.2023
Järve Südamekodu remonditööd ja vajaliku sisustuse soetamine Järve Südamekodus vähendati bioloogilisi riske ning tõkestati nakkushaiguste levikut ja suurendati üldhooldusteenuse toimepidevust. Remonditi köök kuhu soetati ka uus suurtehnika. Lisaks remonditi söögisaal, osteti puhkeruumi uued diivanid ning tubadesse sobivaid voodeid. Hoone pööning soojustati, temperatuur teisel korrusel ja majas ühtlustab. Elektrikatkestuse korral on nüüd võimalik maja elektrisüsteem ümber lülitada elektrigeneraatorile tagades asutuse jätkuv toimimine. 52 000€ 01.10.2021 – 30.09.2023
Värska Südamekodu mööbli uuendamine, ruumide parendamine, ventilatsiooni korrastamine, elektrienergia tagavaratoite ühenduse väljaehitamine Värska Südamekodus vähendati bioloogilisi riske ja tõkestati nakkushaiguste levikut. Värskendati kliendi tubasid ja soetati funktsionaalvoodid, öökapid, bakteritsiidsed lambid. Uuendati täielikult klientide söögisaali ja puhkeruumi mööbel. Osteti personalile koristuskärud. Parandati tuleohtlik sein sissekäigus ja uuendati majas ventilatsioonisüsteemi. Elektrikatkestuse korral on nüüdsest võimalik maja elektrisüsteem ümber lülitada elektrigeneraatorile tagades asutuse toimimine. 58 000€ 01.09.2021 – 31.08.2023
Pirita Pansionaadi funktsionaalvoodite ostmine Tagamaks klientide kiire ja efektiive ümberpaigutamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, soetas Pirita Pansionaat käesoleva projekti raames 89 funktsionaalvoodit ja 89 hügieenilist madratsit. 65 000€ 23.11.2021 – 10.11.2022
Merivälja pansioni ruumide sisustamine ja inventari soetamine Merivälja Pansionis vähendati bioloogilisi riske ning tõkestati nakkushaiguste levikut ja vähendati tulekahjuohtu. Majas on nõeutekohased meditsiinitoad ja automatiseeritud peauksed. Klientide paremaks teenindamiseks ja töö lihtsustamiseks soetati koristus- ja transpordikärud, põrandapesumasin, funktsionaalvoodid, UVC lambid, pesemisraam. Majas on tagatud tuletõkkesektsiooni piiril olev tuletõkkeukse vastavus nõetele. 65 000€ 01.01.2022 – 31.12.2023

Projekti nimi Projekti kirjeldus Eesmärk Tulemus
Generaatori soetamine Värska Südamekodu asub Saatse küla keskel endises koolimajas.
Eestimaa kagunurgas Saatse külas on elektriliinide lõpus halb ja kõikuv elektrivoolu kvaliteet. Küla keskel on kaks kortermaja ja mõned eramud (külas üldse 63 elanikku 01.01.22.a.).
Probleem on, et hooldekodus toimuvad pidevalt pikemad elektrikatkestused ja häiritud on asutuse normaalne toimimine.
Elektri püsiv olemasolu on vajalik esmaseks teenindamiseks:
• Kütmine sh. katlasüsteemi ohutuse tagamine
• Ventilatsiooni töö
• Toitlustus soe söök 3 korda päevas, külmikute töö (ka. klientide kasutuses olevates)
• Igapäevane hügieen ja hooldus, tarbevee soojendus
• Med. seadmete töö, nt elektrivooluga töötav hapnikuaparaat
Projekti otsene eesmärk on soetada tagavaratoiteks generaator, et tagada tegutsevas hoolekandeasutuses hea kvaliteediga esmase teenuse osutamine kriisi olukorras. Projekti tulemusel tagatakse kliendile voolukatkestuse korral normaalne elukeskkond, pansionaadis elaval eakal võimaldatakse jätkata esmaste igapäevategevustega.
Värska Südamekodu piirdeaed ja välimööbel Probleemiks on, et hooldekodu õuealal puudub igasugune piire. Südamekoduga samas hoones tegutseb veel külakeskus ja Saatse raamatukogu. Kaks küla suurimat kortermaja ja eramud jäävad vaid 100-200m kaugusele. Piiramata pargiala kasutavad nii kohalikud kui teised huvilised otseteena ja niisama jalutamiseks-olemiseks (eriti suvel). Piirdeta õuealalt jalutavad paraku ka kliendid külapoodi (400 m) või veelgi kaugemale (eriti dementsusprobleemidega).
Jalutamiseala piiramata on seega kokku saamine väljastpoolt inimestega juhuslik ja kontrollimatu.
Nakkusriski vähendamiseks on Värska Südamekodu oluliselt piiranud klientidel õues olemise aega, sest töötaja pideva jälgimise all ei saa seda piisavas mahus korraldada. Karantiinis ja isolatsioonis olles ei ole kliente saanud üldse õue lubada, sest nakatumisoht on ka majavälisel inimesel.
Projekti otsene eesmärk on nakatumiste ärahoidmiseks ja ennetamiseks ehitada automaatväravatega paneelaed ja soetada täiendavalt välimööblit, et võimaldada kliendile turvaliselt õues olemist ja liikumist neile piisavas ja vajalikus mahus. Projekti tulemusel luuakse klientidele turvaline õueala erinevate istumiskohtade võimalusega.